Проекти

Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири

Пилотно адаптиране на системата за оценка на екологичен потенциал при язовири
Пилотно за България прилагане на разработената в ЕС методология за определяне на екологичен потенциал при силномодифицирани водни тела (СМВТ). Методологията се основава на т.нар. „Прага подход”, фокусиран върху смекчаващите мерки за ограничаване на екологичното въздействие от стопанското ползване на язовирите. Обществената поръчка беше възложена от Басейнова дирекция – Пловдив на консорциум от Екосистем В2 и Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив и изпълнена през 2018 г.