Подготовка и оценка на проекти

Дейностите свързани с околната среда и изменението на климата разчитат в най-голяма голяма степен на финансиране с публични средства. Показателно е, че 25% от всички разходи в бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 ще бъдат насочени за справяне с изменението на климата, а бюджетът на програма LIFE е удвоен в сравнение с предходния период.

Нашите услуги включват:
  • Изготвяне на предпроектни проучвания, обосновки и формулиране на цели и дейности на проекти в областите околна среда и климат;
  • Попълване на формуляри за кандидатстване и придружаващи документи за финансиране от европейски програми и други донори;
  • Екологични проучвания и обосновки за инвестиционни проекти във връзка с изиксванията на екологичното законодателство;
  • Независима външна оценка и екологичен одит на проектни предложения.