Околна среда и индустрия

Съвременното разбиране за нисковъглеродна и екологично отговорна индустрия изисква непрекъсната оценка и подобряване на производствените процеси, ефективно ползване на ресурси, въвеждане на нови технологии и смекчаване на екологичните въздействия във всяка фаза от производствения цикъл.

Нашият принос се фокусира предимно върху оценки на въздействието върху околната среда и биоразнообразието, екосистемни решения за възстановяване на нарушени терени, корпоративни обучения и формулиране на екологичните аспекти към CSR стратегии.