Биоразнообразие и защитени територии

Природните екосистеми осигуряват незаменима среда за живот на всички биологични видове, включително нас, хората. Природата и биологичното разнообразие обаче са обект на огромен натиск от различни човешки дейности. През последния век изчезването на видовете и деградацията на техните местообитания се случва с безпрецедентни темпове въпреки осъзнатата необходимост от тяхното опазване.

Дейността на Екосистем В2 (като приемник на Алфеус ЕООД) в партньорство с други фирми и индивидуални експери допринася към редица успешни инициативи за опазване на природата:
  • планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000,
  • проекти за проучване и възстановяване на природни местообитания.