Управление на водите

Водата е незаменим ресурс с фундаментално значение за качеството на живота ни и за всеки икономически сектор. Замърсяването, неустойчивото ползване на повърхностните и подземните води, и деградацията на водните екосистеми са глобални предизвикателства, които допълнително се утежняват от изменението на климата.

Екосистем В2 и експертите, които фирмата ползва, имат опит в оценката на натиска и въздействието от различни човешки дейности върху състоянието на водите, мониторинг, технически и стратегически аспекти от управлението на водите.