Проекти

Оценка на нетното въздействие върху биоразнообразието и оценка на екосистемните услуги в кариера Златна Панега

Оценка на нетното въздействие върху биоразнообразието и оценка на екосистемните услуги в кариера Златна Панега
Оценката, възложена от концесионера на кариерната площадка Златна Панега Цимент АД, включва прилагането на две иновативни методики:
  • Оценка на нетното въздействие върху биологичното разнообразие в циментовия сектор (NIA), разработена от Cement Sustainability Initiative;
  • Инструмент за оценка територията базирана на екосистемни услуги (TESSA), разработена от BirdLife International в партньорство с редица организации;
В резултат от оценката бяха изготвени препоръки за актуализация на плановете за рекултивация на кариерата.

Основното заключение от направения анализ показва, че след провеждането на правилни и всеобхватни мерки по рекултивация на нарушените терени, има възможност нетното въздействие върху биологичното разнообразие значително да бъде смекчено. При планирането на възстановителни дейности следва да се прилага комплексен подход, който цели не просто техническа и биологична рекултивация, а поетапно възстановяване на функционираща екосистема.