Проекти

Оценка на екологично съотвествие на инвестиционни проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води в България и Румъния

Оценка на екологично съотвествие на инвестиционни проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води в България и Румъния
Осигуряване на експертиза за оценката на екологично съотвествие на големи инвестиционни проекти в областта на водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води в България и Румъния. Екосистем В2 осигури ключова експертиза на белгийската компания SAFEGE (част от SUEZ) за изпълнение на три договора за услуги по програма JASPERS на ЕС в периода 2018-2019 г.

Оценката включва независим критичен преглед на процедурите по ОВОС, ЕО и оценка на съвместимостта с Натура 2000 на големи инвестиционни проекти и формулиране на препоръки към бенефициентите.