Проекти

Оптимизиране на управлението на язовирите за постигане на добър екологичен потенциал и осигуряване на екологичен отток в реките след тях

Оптимизиране на управлението на язовирите за постигане на добър екологичен потенциал и осигуряване на екологичен отток в реките след тях
Рамкова директива за водите на ЕС изисква постигането на добър екологичен потенциал (ДЕП) на силно модифицираните и изкуствените водни тела, аналогичен на доброто екологично състояние (ДЕС) при естествените водни тела. Изпълненението на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), от друга страна, изисква осигуряването на екологичен отток в реките при водовземане за стопански цели, както и опазването на местообитанията и видовете зависими от водната среда.

В този контекст през 2019 г. Басейнова дирекция – Пловдив възложи с обществена поръчка специфично проучване върху три пилотни язовира на консорциум от Екосистем В2 и Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив.

Услугата включи мониторинг и оценка на характеристиките и водоползването в три язовира от различен тип – Кърджали, Тополница и Леново. В резултат от направеното проучване беше изготвено предложение за общ подход за оценката на натиска от водовземане, както и препоръки за подобряване на управлението на язовирите в Източнобеломорски район на басейново управление.