Проекти

Изготвяне на планове за управление на ЗЗ „Мещица” и ЗЗ „Кочериново”

През 2013-2014 година Екосистем В2 успешно изпълни обществена поръчка „Събиране, обобщаване, анализиране на информация и изготвяне на мерки и препоръки относно режима на дейностите, засягащи територията на защитени зони Кочериново и Мещица”, въложена от РИОСВ-Перник.

Работата на екипа от експерти допълни проучванията на птиците и техните местообитания, извършени от Българско дружество за защита на птиците в рамките на същия проект. Това доведе до изготвянето на първите два официално одобрени планове за управление на защитени зони от Натура 2000 в България.