Проекти

Екологично съответствие на производствените дейности на Белла България АД и поддържане на система за управление на околната среда (СУОС)

Екологично съответствие на производствените дейности на Белла България АД и поддържане на система за управление на околната среда (СУОС)
През 2018 и 2019 г. Екосистем В2 предостави консултантски услуги за осигуряване на съответствие на производствените дейности на Белла България АД с екологичното законодателство в Република България и поддържането на внедрената система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие със стандарт ISO 14001:2015. Консултантските услуги са в следния обхват:
  • Изготвяне на текущи и годишни отчети по компоненти на околната среда – води, въздух, управление на отпадъците, химични вещества и смеси.
  • Консултации по изготвяне на становища свързани с екологичното законодателство и поддържане на СУОС.
  • Разработване на годишни доклади, доклади свързани с инвестиционни предложения, уведомления за инвестиционни предложения в обхвата на екологичното законодателство.
  • Консултации при кореспонденцията с контролните органи в системата на МОСВ (ИАОС, Басейнова Дирекция, РИОСВ).
  • Поддържане на документацията и подготовка за одити на СУОС/ISO:14001:2015.